اسـتـقـامــت عـالی و حـداکـثـر شـفـافـیـت بـا ضـخـامتـهای  تــا 200 مـیـلـیـمـتـر و ابعاد 200*300سانتیمتر مـنـاسبـترین  مـتـریـال جـهـت پوشش سقف و بدنه و ساخت گلخانه ها و سـاخـت آکـواریـو هـای کـوچـک و بــزرگ مـحسوب مــیگـردد.